Taperingstrips worden wereldwijd bezorgd

Voorschrijven en bestellen

 1. Taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar. Het ondertekende bestelformulier fungeert als recept.
 2. Taperingstrips zijn geen vervanging van de gebruikelijke zorg die de arts dient te bieden. Goede begeleiding van de patiënten tijdens, en ook nog enige tijd na het afbouwen, is en blijft belangrijk om eventuele terugval tijdig te herkennen.
 3. Taperingstrips zijn een farmacotherapeutisch hulpmiddel om afbouw of dosisreductie voor patiënt en arts te verbeteren.
 4. In overleg met de behandelaar kan een keus worden gemaakt uit de verschillende afbouwschemas op het bestelformulier.
 5. Na ondertekening door de arts dient het formulier te worden gefaxed naar de Regenboogapotheek. Het fax-nummer staat op het bestelformulier.
 6. De medicatie wordt naar het huisadres van de patiënt verstuurd. De strip wordt binnen een week per post bij u thuis afgeleverd. U krijgt hiervan per email bericht. Bij taperingtrajecten met meer dan één strip wordt allereerst de eerste strip voor 28 dagen verstuurd. Aan het eind van de derde week wordt de volgende strip toegezonden. Er wordt nooit meer dan één strip tegelijk verstuurd.
 7. Over de vergoeding van de taperingstrips is helaas nog steeds onduidelijkheid. Dr. Peter Groot en Prof. Jim van Os hebben in een rapport uiteengezet waarom de medicatie in taperingstrips aan de voorwaarden voor rationele farmacotherapie voldoet en (daarom) vanuit het basispakket vergoed zou moeten worden. Zorgverzekeraars hebben niet duidelijk kunnen of willen maken waarom volgens hen de argumenten van Groot en van Os niet juist zijn. Toch wil een aantal van hen de taperingstrips niet vergoeden, of alleen nadat daarvoor een machtiging is aangevraagd. Onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde hierover op 23 juni 2017 het artikel ‘Onduidelijke regelgeving antidepressiva geeft zorgverzekeraars vrij spel‘. Op 2 december 2018 besteedde ook het radio programma Argos hier ook aandacht aan: ‘Hulp bij het afbouwen van antidepressiva met taperingstrips‘.Totdat er duidelijkheid is adviseren wij cliënten aan wie vergoeding voor de taperingstrips wordt geweigerd om hiertegen in ieder geval bij hun zorgverzekeraar bezwaar aan te tekenen. Als die weigert om te vergoeden bestaat de mogelijkheid om hiertegen bezwaar aan te teken. Dat kan bij de rechter of bij de SKGZ, de klachtencommissie van de zorgverzekeraars. Aan verzekerden die dit overwegen wordt geadviseerd om hierover contact op te nemen met de Patiëntenvereniging Afbouwmedicatie.
 8. De patiënt ontvangt na gebruik van de taperingstrip(s) een vragenformulier en een retourenvelop waarin wordt gevraagd naar de ervaringen met het afbouwen. Aan de hand van de zo verkregen gegevens kunnen de afbouwstrips in de toekomst verder worden verbeterd.
 9. Hieronder kunt u klikken op het medicijn waarvoor taperingstrips beschikbaar zijn.
 10. Voor het voorschrijven van antidepressiva in doseringen die niet standaard vekrijgbaar zijn kan gebruik worden gemaakt van het eenvoudigere bestelformulier onder ‘Doseringen op maat’.

Download een recept/bestelformulier

Invisible
Antidepressiva


  Antidepressiva die kunnen worden afgebouwd door op een vergelijkbaar middel over te stappen.

   

   Antipsychotica


    Antipsychotica die kunnen worden afgebouwd door op een vergelijkbaar middel over te stappen.

     

     Sedativa


      Sedativa die kunnen worden afgebouwd door op een vergelijkbaar middel over te stappen.

       

       Analgetica
        Anti-Epileptica
         Overig
          Doseren op maat